Digitale strategie voor de provincie Fryslân

De provincie Fryslân werkt opgavegestuurd om met aanzienlijk minder middelen de grote maatschappelijke opgaven te realiseren, samen met “de mienskip” (Fries voor gemeenschap). De provincie onderkent dat technologie een belangrijke rol speelt bij de realisatie van de strategische doelstellingen van de provincie, zowel beleidsmatig als qua uitvoering. Een van de grote opgaven van de komende jaren is het pakken van de kansen die digitalisering biedt.

New Nodes is gevraagd hen daarbij te ondersteunen. Migiel heeft hiervoor vanaf de zomer 2018 tot en met eind 2019 de rol van opgavemanager Informatie vervuld. De belangrijkste onderdelen van deze opdracht waren:

  1. Realisatie Digitale Strategie Provincie Fryslân;
  2. Coӧrdinatie project portfoliomanagement;
  3. Doorontwikkeling van de informatiemanagement functie bij de provincie Fryslân.

1. Realisatie Digitale Strategie provincie Fryslân

De verantwoordelijk bestuurder van de provincie Fryslân heeft in 2018 onderkent dat digitale technologie een steeds grotere rol speelt in de Fryske mienskip, in de provinciale organisatie zelf en in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Er was al een visie op digitalisering, echter was onduidelijk hoe deze te realiseren.

Op basis van deze visie is er onder leiding van Migiel een uitvoeringsplan, de “Digitale Strategie”, opgesteld. De kern van deze strategie is dat de provincie op weg gaat naar een slimme provincie door meer en meer gebruik te maken van de mogelijkheden van digitale technologie. Deze strategie heeft als input gediend voor het onderhandelings- en overdrachtsdossier voor het nieuwe college. In het bestuursakkoord zijn diverse speerpunten op het gebied van digitalisering en innovatie benoemd. In 2019 is gestart met de uitvoering van de strategie.

De strategie is tot stand gekomen door werksessies te houden met vertegenwoordigers uit alle onderdelen van de organisatie. Tijdens de werksessies zijn er aan de hand van concrete, succesvolle voorbeelden van digitalisering en het gebruik van technologie voor provinciale opgaven gesprekken gevoerd over de grootste uitdagingen van de organisatieonderdelen.

Op basis van de werksessies is er een concept opgesteld en een visual gemaakt om het verhaal goed over te kunnen brengen. Voor de visual hebben we samengewerkt met een van onze samenwerkingspartners, Bureau voor Beeldzaken. Onderdelen uit de Digitale Strategie hebben het zelfs gehaald tot in hun boek ‘Maak je punt.’!

2. Coӧrdinatie project portfoliomanagement

Aan het einde van de coalitieperiode 2015-2019 is er gekozen voor een aparte opgave Informatie, waarin de ICT-veranderportefeuille voor de gehele organisatie belegd is. Migiel heeft de coördinatie van de gehele portefeuille gedaan en was voorzitter van het projectleidersoverleg. Ook heeft hij project portfoliomanagement geïntroduceerd en wordt er gewerkt aan de verdere invoering hiervan.

3. Doorontwikkeling informatiemanagement

Bij de start van de opdracht was er nauwelijks een team Informatiemanagement. De richting hiervoor was hiervoor al wel bepaald. Het uitgangspunt hierbij was trainees werven en intern op- en begeleiden. Gezamenlijk hebben we de trainees geworven en het team gebouwd. De trainees zijn door Migiel ingewerkt en worden zowel vakinhoudelijk als qua persoonlijke ontwikkeling door hem begeleid. Als laatste is er met het team een standaard werkwijze voor informatiemanagement opgesteld.

Inspiratiebijeenkomsten 2020

De provincie heeft ons gevraagd hen blijvend te adviseren op een aantal strategische onderwerpen. Naast de inzet van Migiel bij een aantal van deze onderwerpen als innovatie en uitvoering van de digitale strategie, doen we dit in de vorm van inspiratiebijeenkomsten per kwartaal. Hierbij gaan we in op de resultaten van de afgelopen periode, nieuwe ontwikkelingen en welke ontwikkelingen wij zien die impact op de provincie hebben. Ook behandelen we een specifiek thema en bepalen we gezamenlijk initiatieven voor het komende kwartaal.

Ook een toekomstbestendige digitale strategie? Neem dan contact op met Migiel Gloudemans.

Migiel Gloudemans

Migiel Gloudemans

Opdrachtgever aan het woord

Diederik Septer, hoofd afdeling Informatie en Facilitaire zaken, over zijn ervaring:

“De strategie is volledig uitgewerkt en geeft ons allemaal richting voor de toekomst. Het team informatiemanagement heeft een nieuw, fris elan aan onze afdeling toegevoegd.”

Meer lezen

Menu